پالایشگاه فراشبند در منطقه عملیاتی آغار و دالان

گاز تولیدی این پالایشگاه بنا به نیاز می تواند جهت تزریق در میدانهای نفتی به مناطق نفتخیز و یا به خط لوله سراسری گاز شماره٢ ارسال شود و مایعات گازی تولیدی نیز به چند پالایشگاه فرستاده می شود. (شانا)

۱۳ شهریور ۱۳۹۵