مدیرعامل پتروشیمی فن آوران تغییر کرد

بهمن بهزادی به عنوان مدیر عامل شرکت پتروشیمی فن آوران منصوب شد.

۱۲ آبان ۱۳۹۵