فیلم+تحریم پتروشیمی؛ اثر دارد یا نه؟

آمریکا صنایع پتروشیمی کشورمان را تحریم کرد .

۱۹ خرداد ۱۳۹۸