مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از تاسیسات منطقه فارس

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از تأسیسات خط لوله ١٠ اینچ نفت خام گچساران، خط لوله ٨ اینچ میعانات گازی دالان و خط لوله ١٠ اینچ نفت خام سروستان منتهی به شیراز در منطقه فارس بازدید کرد.

۲۰ شهریور ۱۳۹۵