بازدید رئیس دیوان محاسبات کشور از پژوهشگاه صنعت نفت

عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور از پژوهشگاه صنعت نفت بازدید و فعالیتهای این مجموعه را نماد بارز تبلور سیاستهای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

۱۰ شهریور ۱۳۹۵