بازدید اصحاب رسانه از مدرن ترین پایانه نفتی خزر

طراحی پایانه نفتی شمال بر اساس عملیات دریافت نفت خام،اندازه گیری،نمونه گیری،ذخیره سازی و امتزاج(storage & blemding) صورت پذیرفته و همه امکانات لازم برای انجام عملیات سوآپ یا طرح معوض نفت خام را داراست

۳۱ مرداد ۱۳۹۵